Help Desk

1 Desk 1
  1. CK 37/40-41-42, Near Shapuri Mall,
  2. Bansfathak, Varanasi- 221001.
2Desk 2
  1. Near Gate No-2, Shri Kashi, Vishwanath Temple,
  2. Varanasi-221001.
3Desk 3
  1. Near Dashashwamedh Ghat, Dashashwamedh Ward,
  2. Varanasi-221001.